முதலடி 17 : பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேவன்

யார் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆண்டவர் இயேசு சிலுவையில் மரிக்கும் முன்பு தான் மரித்து, உயிரோடு எழுந்து,மறுபடியும் தன் பிதாவினிடத்திற்கு போவதாக கூறினார். இதை கேட்ட சீடர்கள்   இதயம் துக்கத்தால் நிறைந்தது.

அவர்களை தேற்றி இயேசு கூறியது என்னவென்றால் “உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. என்னுடைய பிதா என்றென்றைக்கும் உங்களோடு இருக்கும்   படியாக ஆலோசகரை கொடுப்பார். ஆலோசனை கொடுக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பார்” என்றார்.

இயேசு மரித்து உயிரோடு எழுந்த பின் 40 நாட்கள் அவருடைய சீடர்களோடு இருந்தார். அவர்களுக்கு போதனைகளையும், கட்டளைகளையும் கொடுத்தார்.  “பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து உலகத்திலுள்ள மக்களுக்கு என்னை பற்றி கூற உங்களுக்கு வல்லமை தருவார்” என்றும் கூறினார்.  பின் சீடர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அவர் பரலோகத்திற்கு ஏறி சென்றார்.

யூதர்களின் பண்டிகையான பெந்தேகோஸ்தே நாளில் அனேக சீடர்கள் ஒரு இடத்தில   கூடி ஜெபித்து கொண்டிருந்தனர். ஆண்டவர் இயேசு சொன்னது போலவே எல்லாரும் அந்நாளில் பரிசுத்த ஆவி பெற்று கொண்டனர்.

ஆண்டவர் இயேசுவை கொலை செய்த மக்களுக்கு பயந்து சீடர்கள் ஒளிந்து கொண்டிருந்தனர். ஆனால், பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களில் வந்த போது தைரியம் பெற்று ஆண்டவர் இயேசுவை பற்றியும் அவர் கொடுக்கிற இரட்சிப்பை பற்றியும் எல்லோருக்கும் அவர்கள் கூறினாகள்.

பரிசுத்த ஆவி கடவுளின் ஆவி. ஆண்டவர் இயேசுவை நம்முடைய ரட்சகராக ஏற்று கொண்டவுடன் நம்முடைய இருதயத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து விடுகிறார். அருமையான உண்மை என்னவென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நம்முடைய பிதாவான தேவனும், நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் நம்மில்  ஜீவிக்கிறார்கள்.   இதை விட மகத்தான  ஆசீர்வாதம் நாம் பெற முடியுமா?

அடுத்த பாடத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் வாழ்வில் எப்படி கிரியை நடப்பிக்கிறார் என்பதை பார்ப்போம்.

ஜெபம்: “எங்களோடு இருந்து எங்களை வழி நடத்த கொடுத்திருக்கும் பரிசாகிய பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக நன்றி, தேவனே. ஆமென்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *