முதலடி 4: இருளில் இருந்து பிரகாசிக்கும் வெளிச்சத்துக்கு

என் வாழ்க்கையில் இருளில் அலைந்த நான் நம்பிக்கை இல்லாமல் தடுமாறினேன்.

ஒரு நாள், அன்பான, கரிசனையான குரலை கேட்டேன். அது ஆண்டவர் இயேசுவின் குரல்.

“நானே உலகிற்கு வெளிச்சம். என்னை பின்பற்றி வா” என்று அவர் கூறினார். “ஒரு போதும் இருளில் இருக்க மாட்டாய். நான் உன் வாழ்க்கையை நடத்த உதவி செய்வேன்” என்றார்.

சந்தோஷத்தோடு அவர் அழைப்பை ஏற்று கொண்டேன். அவர் வெளிச்சத்தில் காலடி எடுத்து வைத்தேன். அவர் என்னை கரம் பிடித்து நடத்துகிறார். அவரை பின் தொடர்வதால் எனக்கு பயமில்லை. இந்த உலகத்தில் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு தெரியும். எனக்கான திட்டங்களை அவர் வைத்திருக்கிறார்.

“உனக்காக நான் வைத்திருக்கும் திட்டங்கள் நல்லவைகள்” என்றும் “நான் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை உன்னை கை விடுவதும் இல்லை” என்றும் சத்திய வேதத்தில் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார்.

இந்த வாழ்விலிருந்த எல்லா பிரச்சனைகளில் இருந்தும் என்னை அவர் விடுவிப்பார் என்றும் நான் அவர் பாதுகாப்பில் இருக்கிறேன் என்பதையும் நம்புகிறேன்.

அவரிடம் என்னுடைய எல்லா பிரச்னைகளையும் கொண்டு போகிறேன். அவைகளில் இருந்து வெளி வர அவர் வழி காட்டுகிறார்.

ஆண்டவர் காட்டும் வெளிச்சத்துக்கு நீ வரும் பொழுது உன்னுடைய கரத்தை பிடித்து கொள்வார். வாழ்க்கையில் அவர் உன்னோடு இருந்து உனக்கு வழி காட்டுவார். நீ அவர் பாதுகாப்போடு இருப்பாய்.

ஜெபம்: “ஆண்டவராகிய இயேசுவே, நீர் எனக்கு வெளிச்சமும் என் வழி காட்டியுமாக இருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி. ஆமென்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *