முதலடி 30: சாட்சி – நான் முழு உலகத்திற்கும் கூற விரும்புவது

தேவன் அன்பானவர். அவருடைய அன்பு ஆண்டவர் இயேசுவின் மூலம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. உலகம் முழுவதிற்கும் இந்த சந்தோஷமான செய்தியை நான் கூற விரும்புகிறேன்.

நாம் வாசித்த பாடங்களை திருப்பி பார்க்கிறேன். நான் என்னை அர்ப்பணித்து ஆண்டவரை பின்பற்றுவேன் என்று முடிவெடுத்த பின், ஆண்டவர் இயேசு கொடுக்கும் ஆச்சரியமான வாழ்வை எண்ணி பார்கிறேன்.

ஆண்டவர் இயேசு என்னோடு இல்லை என்றால் என்னுடைய இருதயம் பாவத்தில் கரை பட்டு இருக்கும். அவர் இருப்பதால் என்னுடைய இருதயம் கழுவப்பட்டு சுத்தமாக இருக்கிறது. அதில் அவர் வந்து வாழுகிறார்.

ஆண்டவர் இயேசு என்னோடு இல்லை என்றால் இருளில் நான் தடுமாறுவேன். அவர் இருப்பதால் வெளிச்சத்தில் நான் நடக்கிறேன்.

ஆண்டவர் இயேசு என்னோடு இல்லை என்றால் நான் போகும் வழி எனக்கு தெரியாது. அவர் இருப்பதால் என் வழிகாட்டியாக இருக்கிறார்.

ஆண்டவர் இயேசு என்னோடு இல்லை என்றால் பாவத்தில் மரித்து நரகத்திற்கு போய் இருப்பேன். அவர் இருப்பதால் உயிரோடு இருந்து நித்திய ஜீவனை பெற்று கொள்கிறேன்.

ஆண்டவர் இயேசு என்னோடு இல்லை என்றால் தேவன் என் நியாயாதிபதியாக இருப்பார். இப்பொழுதோ, அவர் எனக்கு பரம தந்தை.

ஆண்டவர் இயேசு என்னோடு இல்லை என்றால் என்னை விட்டு போகிற நண்பர்கள் இருந்திருப்பார்கள். இப்பொழுது அவர் என்னுடைய எப்போதும் கைவிடாத சினேகிதனாக இருக்கிறார்.

ஆண்டவர் இயேசு என்னோடு இல்லை என்றால் நான் புயலில் அடிபட்டவனாக அருண்டு இருந்திருப்பேன். இப்பொழுது எனக்கு பாதுகாப்பான அடைக்கலமாக அவர் இருக்கிறார்.

ஆண்டவர் இயேசு என்னோடு இல்லை என்றால் எனக்கு சமாதானம் இல்லை. அவர் இருப்பதால் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எனக்கு சமாதானம் உண்டு.

ஆண்டவர் இயேசு என்னோடு இல்லை என்றால் தற்காலிகமான சந்தோஷம் மட்டுமே இருந்திருக்கும். அவர் இருப்பதால் நித்திய மகிழ்ச்சி எனக்கு உண்டு.

ஆண்டவர் இயேசு எனோடு இல்லை என்றால் சாத்தானின் பிடிக்குள் இருந்திருப்பேன். அவர் இருப்பதால் சாத்தானின் அடிமை தனத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கிறேன்.

ஆண்டவர் இயேசு என்னோடு இருப்பதால் அன்பான கடவுள், அவருடைய விலை மதிப்பற்ற அன்பு, அவர் கொடுக்கும் அனைத்து ஆசீர்வாதங்களும் எனக்கு உண்டு. மோட்சத்திற்கு செல்லும் பாதையில் நான் இருக்கிறேன்.

ஆண்டவர் என் வாழ்வில் எனக்கு ஒரு நோக்கம் வைத்திருக்கிறார். “நான் உனக்கு செய்த எல்லாவற்றையும் மற்றவர்களுக்கு சொல். அவர்களும் என் அருமையான அன்பை அறிய விரும்புகிறேன்” என்று என்னிடம் கூறுகிறார். அவர் வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்து இந்த அருமையான வேத பாடங்களை உனக்கு அனுப்பினேன், நண்பனே.   ஆண்டவருடைய அன்பு  அவரை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டஎல்லா மக்களுக்கும் உரியது.

ஆண்டவர் இயேசுவிடம் வாருங்கள். எண்ணி முடியாத ஆசீர்வாதம் நிறைந்த ஒரு வாழ்வை உங்களுக்கு கொடுப்பார்”.

ஜெபம்: அன்பான ஆண்டவர் இயேசுவே, சுவிசேஷத்தின் நல்ல செய்தியையும், நீர் கொடுக்கும் ரட்சிப்பை பற்றியும் இந்த உலகில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் நான் எடுத்து சொல்ல எனக்கு உதவி செய்யும். ஆமென்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *