27 మెట్టు: ప్రభు యేసు మరల వచ్చుచున్నాడు

యేసు ప్రభువు సజీవుడై యున్నాడు! ఆయన శిష్యులు అత్యానందముతో ఉన్నారు. యేసు ప్రభువు సజీవునిగా శిష్యులందరికీ నలుబది దినముల వరకు ప్రత్యక్షంగా కనబడి దేవుని రాజ్య సంబంధమైన అనేక సంగతులు వారికీ బోధించెను.

అయితే ఆయన వారిని విడిచి వేళ్ళ వలసిన సమయం ఆసన్నమైనపుడు వారు చూచుచుందగానే ఆయన పరలోకమునకు ఆరోహణ మయ్యాడు. వారి కన్నుల ఎదుట ఒక మేఘము ఆయనను పరలోకమునకు కొనిపోయెను.

ఆయన ఆరోహణమైపోవుటకు వారు తదేకంగా ఆకాశము చూచుచుండగా, తెల్లని వస్త్రములు ధరించికొనియున్న దేవదూతల అకస్మాత్తుగా శిష్యుల ప్రక్కన ప్రత్యేక్షమై వారితో ఈలాగు సెలవిచ్చెను.

“ఇక్కడే నిలబడి ఆకాశం వైపు ఎందుకు చూచుచున్నారు? పరలోకం ఆరోహణమై వెళ్లుచున్న ఈ యేసు ఇదే రీతిగా మరల తిరిగి వచ్చును” అని ఆ దూతలు శిష్యులతో చేపిరి.

విశ్వాసులమైన మనకందరికీ ఇదొక ఆద్భుతమైన వాగ్దానం “మన ప్రభువు మరల వచ్చును”.

ప్రభువైన యేసు యొక్క రొండవ రాకడను గూర్చి పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంధంలో దేవుడు ఏమని సెలవిస్తునాడు?

ఆయన వచ్చే సమయం దేవునికి మాత్రమే తెలియును.

* ఆయన తన దేవదూతలతో మేఘాల మీద వస్తాడు, కేకలు మరియు ధ్వని మరియు గొప్ప మహిమతో! మరియు ప్రతి కన్ను ఆయనను చూస్తారు!
* ఆయన రాజుల రాజుగా, ప్రభువులకు ప్రభువుగా వస్తాడు! అతను న్యాయం మరియు మంచితనంతో భూమిని పరిపాలిస్తాడు.
* దేవుని పిల్లలందరినీ అతను సేకరిస్తాడు!
* ఆయనను రక్షకుడిగా అంగీకరించని అందరికి భయపడే న్యాయాధిపతిగా అతను వస్తాడు.

బైబిల్ దీనిని “దీవించిన ఆశ మరియు మా గొప్ప దేవుని మరియు రక్షకుని యేసు క్రీస్తు కనిపించే మహిమ” అని అంటుంది.

ప్రభువు యొక్క రాకడ కోసం మనము వేచి యుండగ, యేసు ప్రభువు చెప్పారు, “మెలుకువగా ఉండి ప్రార్ధించండి”

బైబిల్ చివరి పుస్తకం ప్రకటణ గ్రంథం లో ప్రభువు మరియు రక్షకుని నుండి ఈ అద్భుతమైన వాగ్దానం ముగుస్తుంది: “ఖచ్చితంగా నేను త్వరగా వస్తున్నాను.”

మరియు మేము సంతోషంగా జవాబిస్తాము: “ఆమేన్. ప్రభువు యేసు రమ్ము. ”

ప్రార్థన: “ప్రభువు యేసు, మేము మీ రెండవ రాకడ కోసం అమితాసక్తితో వేచి ఉన్నాము. సిద్ధంగా ఉండటానికి మాకు సహాయం చెయ్యండి. “ఆమెన్!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *