31 మెట్టు: నా స్నేహితుడవైన నీ కొరకే ఈ ప్రార్ధన

మనము కలసి ఇంతవరకు ప్రభువైన యేసుతో ఆరంభ అడుగులు అని 29 పాఠములను ధ్యానించాము. ప్రభువైన యేసుతో నడిచే ఈ ప్రయాణము మాకు సంతోషం కలిగించునట్లుగానే చెయ్యి పట్టుకొని నిన్ను యేసుతో నడిపించుచుండగా నీకును అధిక సంతోషకరంగా అనిపించు చున్నదని తలంచుచున్నాను. ఆయన నాకు ప్రశస్తమైన ప్రభువును, రక్షకుడును అయినట్లుగానే నీకును ప్రశస్తమైన ప్రభువును, రక్షకుడును కావలెనని నేను ప్రార్ధించుచున్నాను. ఈ క్రింది మధురమైన గీతము మనము ప్రభువులో ఎలా నడువవలెనో తెలియజెయుచున్నది. ఓ ఎంత అద్భుతం, Read More …

30 మెట్టు: ‘సాక్ష్యము’ నేను లోకమంతటికి చెప్పాలి

దేవుడు ప్రేమ మూర్తియై – ఉన్నాడు. ఆయన ప్రేమ ఆయన కుమారుడైన ప్రభువైన యేసు రూపంలో మన యొద్దకు వచ్చింది. సంతోషకరమైన శుభవార్తను నేనులోకమంతా చెప్పాలి. మన జీవితం దేవునికి అప్పగించుట ద్వారా మరియు ప్రేభువైన యేసుక్రీస్తును వెంబడించుట ద్వారా ఎంత సంతోషం పొందగలమో దీని ద్వారా మనకు ఆర్థమవుతుంది. పాపము వలన తప్పిపోయిన నన్ను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నన్ను రక్షించెను. ఆయన లేకుండా నేను రక్షింపబడుట అసాధ్యము. ఇప్పుడు నేను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నందు రక్షింపబడి Read More …

29 మెట్టు: ప్రభువైన యేసు దేవుని ఏకైక మార్గమా?

ప్రియమైన స్నేహితుడా, “ప్రభువైన యేసు దేవుని ఏకైక మార్గమా? ప్రపంచంలోని అన్ని మతాల గురించి ఏమిటి? వారందరు దేవుని వైపు నడిపించరా?” అన్ని ఆలోచిస్తున్నారా. సత్యాన్ని కనుగొన్న నా స్నేహితుడైన, రవిని కలసికోమని మిమల్ని కోరుకుంటున్నాను. ఆయన తన కథను మీకు చెబుతాడు. రవి: నేను ఒక మంచి ఉద్యోగం కలిగియున యువకుడిగా ఉన్నాను. కానీ నాకు విశ్రాంతి లేదు. నా జీవితంలో ఏదో లోటు. నాకు దేవుని ఫై లోతైన కోరిక మొదల్ అయింది. నేను Read More …

28 మెట్టు: సత్కార్యముల ద్వారా రక్షణ

ప్రశాంతముగా కూర్చుని మనం “రక్షణ” అనే ప్రశస్తమైన వరము (బహుమానం) గురించి ఆలోచిద్దాము. ఈ అతి ప్రశస్తమైన వరమును గురించి, నిత్యజీవమును గురించి, వీటిని ఉచితంగా ఇస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. రక్షణ – రక్షింపబడియుండటం దేవుడు మనకు ఉచితంగా అనుగ్రహించిన వరము. అది మనం చేసిన మంచి పనులకు గాని మన మంచితనానికి గాని అనుగ్రహింపబడిన బహుమతి కాదు. ఆయన అనుగ్రహించిన ఈ ఉచిత రక్షణకు ప్రతిగా దేవునికి మనం ఏమీ చెలించలేము. రక్షణ అనే Read More …

27 మెట్టు: ప్రభు యేసు మరల వచ్చుచున్నాడు

యేసు ప్రభువు సజీవుడై యున్నాడు! ఆయన శిష్యులు అత్యానందముతో ఉన్నారు. యేసు ప్రభువు సజీవునిగా శిష్యులందరికీ నలుబది దినముల వరకు ప్రత్యక్షంగా కనబడి దేవుని రాజ్య సంబంధమైన అనేక సంగతులు వారికీ బోధించెను. అయితే ఆయన వారిని విడిచి వేళ్ళ వలసిన సమయం ఆసన్నమైనపుడు వారు చూచుచుందగానే ఆయన పరలోకమునకు ఆరోహణ మయ్యాడు. వారి కన్నుల ఎదుట ఒక మేఘము ఆయనను పరలోకమునకు కొనిపోయెను. ఆయన ఆరోహణమైపోవుటకు వారు తదేకంగా ఆకాశము చూచుచుండగా, తెల్లని వస్త్రములు ధరించికొనియున్న Read More …

26 మెట్టు: సంఘము-భూమిపై మన క్రైస్తవ కుటుంబం

ఈ రోజు మనం మరొక సంఘానికి హాజరవుదామా? రండి వెళదాం ఒక ఇంటి వద్ద మేము ఆగాము. అది చర్చి భవనం కాదు. లోపలికి వెళ్ళి చూదాం రొండి. లోపలి గదిలో కొన్ని కుటుంబాలు కూడుకొని ఉన్నాయి. వారు మమ్మును ప్రేమ పూర్వకంగా ఆహ్వానించారు ఆరాధనా మొదలైయింది. మా పాటలకు సహకారం అందిచుటకు అక్కడ సంగీత వాయిద్యాలు లేవు. హృదయ లోతుల్లో నుండి పాడే స్తుతి గీతాలు చాలా మధురంగా ఉన్నాయి. ఇతర సంఘాల్లో మాదిరిగానే ఒక Read More …

25 మెట్టు: ఆలయంలో దేవుని ఆరాధించుట

ఇది ఆదివారం. ఇతర క్రైస్తవులతోపాటు నేను కూడ దేవుని ఆరాధించడానికి ఆలయానికి వెళ్తున్నాను. నీవుకూడ నాతోపాటు రావడానికి నిర్నయించుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతొషంగా వుంది. క్రైస్తవులు ఆదివారమే ఆలయానికి ఎందుకు వెళ్ళ్తారు? మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారంలో మొదటి రోజైన ఆదివరం సమాధిలో నుండి సజీవుడై లేచాడు. కాబట్టి ఈప్రపంచంలోని క్రైస్తవులందరు ఆ దేవుణ్ణి ఆరాద్దించి ప్రార్దించడానికి ఆయనకు కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించడానికి ఆలయానికి లేదా గుడికి వెళ్తారు. ఆదేవుణ్ణి భయభక్తులతో గౌరవించి ప్రార్ధించటానికి వెళ్తారు కాబట్టి Read More …

24 మెట్టు: ప్రేమించే దేవుడు, ద్వేషించే పాపము

అసలు “పాపము” అంటే ఏమిటి? ప్రభువులోకి రాకమునుపు నేను ఇలా అనుకుంన్నాను. చిన గుండుసూది దొంగిలించినంత మాత్రాన ఏదో పెద్ద బ్యాంకును దోచినట్టు కాదు కద. నేను అతనిని హాని చేయటానికి ఏమీ చేయలేదు. కానీ నేను ద్వేషించే వ్యక్తికి ఏదైన చెడు జరిగిందంటె నా కెంత సంతోషం!  ఇతర నెరస్థులవలె నేను జైలు కెళ్ళలేదు కాబట్టీ నేను చాల మంచి వాణ్ణి. నేను పాపం చేసిన వాణ్ణి కాదు, నన్ను క్షమించమని దేవుణ్ణీ అడుగక్కర లేదు. Read More …

23 మెట్టు: దేవునిని నా సర్వంతో ప్రేమించుట

ఒక రోజు ఒకడు యేసుప్రభువు దగ్గరకు వచ్చి, ఆజ్ఞలన్నింటిలో ప్రధానమైనదేది? అని అడిగాడు. అందుకు ప్రభువు: “నీవు నీ పూర్ణ హృదయముతోను, నీ పూర్ణాత్మతోను, నీ పూర్ణవివేకముతోను, నీ పూర్ణబలముతోను, నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలెను” – (మార్కు 12:30) ఈ విధంగా ఎలా దేవునిని ప్రేమించాలి ! ఆశ్చర్యమేసింది. అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ నా హృదయానికి వెలుగును చూపాడు. నేను దేవునిని ప్రేమించాలని కోరుతున్నాడు. నేను ఆయననే ఆరాధించాలని కోరుతున్నాడు. నా జీవితంలో తనకు మొదటిస్ఠానం ఇవ్వాలని Read More …

22 మెట్టు: ప్రభువైన యేసు మనకి సాతానుపైన విజయం ఇచ్చారు

అవును! దేవునికి స్తోత్రం! సాతాను బంధకములనుండి విడిపించుటకు మన విమోచకుడు వచ్చాడు. మనము, ఎవరైతే ఆయనచే రక్షింపబడ్డామో, సాతాను బానిసత్వములో ఇకలేము. మనము ఇప్పుడు యెసుప్రభువుకు చెందిన వారము! దేవుని భద్రతలో వున్న ఆయన బిడ్డలము. సాతాను ఓడింపబడిన శత్రువు! బైబిలు చెప్పినట్లుగా, సాతాను ” దయ్యము” లేక “ఈ లోకాధిపతి”.  అతడు ఈ లోకాన్ని, లోకంలో వున్న ప్రజానీకాన్ని ఏలుతున్నాడు. దేవుడు కొద్దికాలం ఈలోకంలో సాతానుకు స్వాతంత్ర్యం ఇచ్చాడు. ఒక సమయం త్వరలో రాబోతుంది, అప్పుడు Read More …